Решавање система линеарних једначина методом замене